Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Dorpshuis De Vang

Artikel 1 Definities
In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:
Koper
De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt voor een Evenement van Dorpshuis de Vang of een cadeaubon van restaurant Skoftig via Stichting Dorpshuis de Vang
Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Dorpshuis de Vang
Boeking
Het tot stand brengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met Stichting Dorpshuis De Vang
Entreegelden
De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen
Evenement
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht
Locatie
De plaats waar het Evenement gehouden wordt
Organisator
De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket.

Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper
Ticket
Het toegangsbewijs tot een Evenement
Stichting Dorpshuis De Vang
Stichting met beperkte aansprakelijkheid Stichting Dorpshuis de Vang gevestigd op de Molenstraat 42, 1654 KB te Benningbroek, KVK: 36002459
Website
De website www.dorpshuisdevang.nl
 

Artikel 2 Algemeen
2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Dorpshuis de Vang worden verricht via de website van Dorpshuis de Vang. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Dorpshuis de Vang treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Organisator. Dorpshuis de Vang is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper via Dorpshuis de Vang een Boeking voor één of meer Tickets heeft geplaatst. Dorpshuis de Vang verschaft namens/als Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van Tickets via de email door Dorpshuis de Vang aan de Koper vindt plaats namens de Organisator.
3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst. Dorpshuis de Vang kan de Overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, dan wel schadevergoeding vorderen dan wel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.
3.3 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor Koper niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 Tickets
4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website van Dorpshuis de Vang.

4.2 De door Dorpshuis de Vang geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door Dorpshuis de Vang aan de Koper ter beschikking gesteld.
4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en/of Dorpshuis de Vang niet toegestaan:
A. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
B. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;
4.4 indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van Dorpshuis de Vang of Organisator, kan Dorpshuis de Vang en / of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
4.5 Dorpshuis de Vang en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden/ongedaan gemaakt worden.
4.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door Dorpshuis de Vang op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging. De wettelijke Btw-tarieven zijn van toepassing.
4.7 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.
4.8 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement. Het Ticket is voorzien van een QR code en zal worden gescand. Dit kan ook via uw telefoon.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Dorpshuis de Vang kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.
5.2 Indien en voor zover Dorpshuis de Vang ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
5.3 Dorpshuis de Vang aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook. In het geval Dorpshuis de Vang door de Koper om vervangende Tickets wordt verzocht, is Dorpshuis de Vang gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.
5.4 Voor zover aansprakelijkheid van Dorpshuis de Vang uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en/ of hulppersonen van Dorpshuis de Vang.