Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT Stichting Dorpshuis De Vang

Dit privacy statement informeert u over de wijze waarop Dorpshuis de Vang uw gegevens verwerkt door middel van uw gebruik van de website www.dorpshuisdevang.nl.

In hoofdstuk I worden de algemene privacy bepalingen toegelicht die van toepassing zijn op Dorpshuis de Vang. Vervolgens wordt er in hoofdstuk II ingegaan op de privacy waarborging in het geval van het gebruik van de website www.dorpshuisdevang.nl.

Inhoudsopgave

I Algemene privacy bepalingen
II  Gebruik website

I   ALGEMENE PRIVACY BEPALINGEN

 1. De veiligheid van uw persoonsgegevens

Verwerking van de persoonsgegevens door Dorpshuis de Vang geschiedt op behoorlijke en zorgvuldige wijze, met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan de gegevens die ter zake dienend zijn en die niet bovenmatig zijn om de doeleinden te bereiken zoals in dit privacy statement per dienst is verwoord. Bovendien hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen om de beveiliging van de persoonsgegevens aan de geldende beveiligingsstandaarden te laten voldoen. Datalekken zullen door ons worden gemeld, in overeenstemming met de meldplicht datalekken, zoals geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

 1. Uw rechten
  U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het is aan ons om dit verzoek te beoordelen en gemotiveerd toe te lichten. 
 1. Bewaartermijn gegevens
  Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Dorpshuis de Vang de gegevens heeft verzameld. De persoonsgegevens worden in beginsel uiterlijk twee jaar na verwijdering van het account van de gebruiker verwijderd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
 2. Wijzigingen voorbehouden
  Dorpshuis de Vang behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen worden hier gepubliceerd. Om op de hoogte te blijven van het privacy statement van Dorpshuis de Vang raden wij u aan regelmatig dit privacy statement te controleren.
 3. Contact
  Als u wenst te reageren op ons privacy statement of als u vindt dat onze diensten of ons handelen hiermee niet in overeenstemming zijn, vragen we u contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Dorpshuis de Vang, Molenstraat 42, 1654 KB Benningbroek of via bestuur@dorpshuisdevang.nl.

II   GEBRUIK WEBSITE

Voor elke websitebezoek geldt onderstaand privacy- en cookiestatement. Dit privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op deze website kunt u onze statements en reglementen altijd inzien.

 1. Doeleinden verwerking persoonsgegevens
  Door uw gebruik van de website www.dorpshuisdevang.nlvan Dorpshuis de Vang dient Dorpshuis de Vang uw persoonsgegevens te verwerken, die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst (onder meer het kunnen gebruiken van de website en het bestellen van tickets). Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
 • De acceptatie en levering van uw aankoop van een van onze producten en/of diensten;
 • Relatiebeheer;
 • Managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie;
 • Het uitvoeren van analyses; en
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 1. Verstrekking aan derden
  De door ons verwerkte persoonsgegevens zullen in beginsel niet worden verstrekt aan derden.

Dorpshuis de Vang gebruikt uw persoonsgegevens verder niet voor adressenhandel.

Uw persoonsgegevens zullen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst dan wel indien hiertoe een wettelijke verplichting voor Dorpshuis de Vang bestaat.

Een voorbeeld van een wettelijke verplichting is het gebruik van persoonsgegevens voor het kunnen opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Dorpshuis de Vang, haar klanten en medewerkers.
Een voorbeeld van noodzakelijke verstrekking van uw gegevens aan derden is om de afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te kunnen maken. Dorpshuis de Vang kan in dit geval enkele van uw gegevens – welke noodzakelijk zijn voor de klachtafhandeling – verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar Dorpshuis de Vang mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening. Een ander voorbeeld is verstrekking van persoonsgegevens aan derden voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.

 1. Cookies
  De website www.dorpshuisdevang.nlmaakt gebruik van cookies, kleine bestanden die worden opgeslagen op uw computer. Een bezoeker van www.dorpshuisdevang.nl kan op een aantal manieren cookies op zijn computer krijgen, namelijk van Dorpshuis de Vang zelf of van derden (zogenaamde “Third Party cookies”). De cookies op www.dorpshuisdevang.nl zijn functionele cookies, tracking cookies en profilering cookies. Deze cookies hebben als doel informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van onze website, het verbeteren van onze dienstverlening en het afstemmen van onze dienstverlening op uw persoonlijke instellingen, voorkeuren en/of persoonlijke situatie.Op de website van www.dorpshuisdevang.nl wordt altijd melding gemaakt van het gebruik van cookies. Ook wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies.

  Welke gegevens worden verwerkt door cookies?
  Op www.dorpshuisdevang.nl kunnen algemene bezoekersgegevens worden verzameld, zoals informatie over schermresolutie, het type browser en de wijze van uw surfgedrag. Hieronder valt eveneens uw IP-adres. Echter, wij hebben in onze samenwerking met Google Analytics afgesproken dat het laatste gedeelte aan cijfers van uw IP-adres door Google Analytics geanonimiseerd wordt opgeslagen. Uw verwerkte IP-adres is zodoende niet direct naar u herleidbaar.

Verwijdering van cookies
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Cookies worden nooit gebruikt om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen.

 1. Websites van derden
  Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Dorpshuis de Vang zijn verbonden. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacy statement van deze websites te lezen voordat u van (de diensten op) deze websites gebruik maakt.